Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin phản hồi

:

Thông tin phản hồi: Hỏi về việc tham gia khóa học tổ chức bởi Jica

Title

Hỏi về việc tham gia khóa học tổ chức bởi Jica

PHHoTen

Nguyễn Mai Hương

PHEmail

huongnt@simax.vn

PHNgheNghiep

Kinh Doanh

PHCoQuanCongTac

Công ty Simax

PHDiaChiLienHe

Công ty Simax

PHDienThoai

01271240

PHNgayGui

3/12/2013

PHNoiDung

Tôi muôn tham gia khóa học do Jica tổ chức thì liên hệ với ai?

PHNguoiTraLoi

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

PHNgayTraLoi

3/13/2013

PHNoiDungTraLoi

Bạn liên hệ với JICA Việt Nam hoặc Cục xúc tiến đầu tư  của Bộ KH&ĐT.
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 3/12/2013 8:32 AM by System Account
Last modified at 3/12/2013 12:07 PM by System Account