Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin phản hồi

:

Thông tin phản hồi: Về việc gửi câu trả lời bằng văn bản

Title

Về việc gửi câu trả lời bằng văn bản

PHHoTen

Lê Thị Lý

PHEmail

lylt@gmail.com

PHNgheNghiep

Kinh doanh

PHCoQuanCongTac

Công ty TNHH MTV Minh Đức

PHDiaChiLienHe

Vĩnh Phúc

PHDienThoai

123754124

PHNgayGui

3/8/2013

PHNoiDung

Tôi muốn hỏi về việc có thể gửi câu trả lời bằng văn bản được không. để sau này tôi có thể làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước.

PHNguoiTraLoi

Ban xuc tien ho tro dau tu

PHNgayTraLoi

6/1/2013

PHNoiDungTraLoi

Câu hỏi của bạn khó hiểu quá. Bạn gửi câu hỏi chứ sao lại câu trả lời.
Nếu bạn muốn hỏi trực tiếp các cơ quan nhà nước thì hoàn toàn được bạn ạ
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 3/8/2013 12:55 PM by System Account
Last modified at 6/1/2013 1:10 AM by System Account