HƯỚNG DẪN GỬI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA EMAIL

Quý vị đăng nhập vào email của mình và gửi phản ánh, kiến nghị đến địa chỉ: duongdaynong@vinhphuc.gov.vn. Nội dung mỗi email không quá 1000 từ. Đính kèm tối đa 5 files/lần gửi, mỗi file không quá 5MB. Một ngày một người không gửi quá 5 lần.