NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Thuế thu nhập cá nhân
Lĩnh vực: Các khoản thuế, lệ phí trước bạ, chuyển và nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi: Tran Thi Thanh Loan - Công ty TNHH Nanotech Vina
Ngày hỏi: 25/08/2017
Nội dung hỏi:

 Kính gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 16/08/2017 Công ty chúng tôi có câu hỏi về thuế Thu nhập cá nhân 

Ngày 23/08/2017 chúng tôi có nhận được câu trả lời trên Cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp nhưng duy nhất chỉ được dòng chữ :

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - chính quyền về việc xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Vậy chúng kiến nghị xin được nhận lại câu trả lời.

Xin chân thành cảm ơn!

 

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 25/08/2017
Nội dung trả lời:

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - chính quyền về việc xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 4, Điều 7 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể như sau:

a) Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (không bao gồm thu nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ. Trường hợp người sử dụng lao động áp dụng chính sách tiền thuế giả định, tiền nhà giả định thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế không bao gồm tiền thuế giả định, tiền nhà giả định. Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện, nước và các dịch vụ kèm theo thực tế phát sinh, tiền nhà giả định (nếu có)).

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi

=

Thu nhập thực nhận

+

Các khoản trả thay

-

Các khoản giảm trừ

 

Trong đó:

- Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng (không bao gồm thu nhập được miễn thuế).

- Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty nộp thuế TNCN thay cho người lao động từ các khoản thu nhập khác ngoài lương theo thỏa thuận đã ký ở trên (như phí ăn ở, đi lại, và các khoản chi phí khác) thì nếu các khoản thu nhập phát sinh ngoài lương này thuộc diện chịu thuế TNCN thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN, sau đó cộng với phần thu nhập từ tiền lương (lương bao gồm thuế) để tính thuế.

Tuy nhiên trong trường hợp này khi quy đổi phần thu nhập không bao gồm thuế thì xác định đây là khoản thu nhập làm căn cứ quy đổi ( không được trừ các khoản giảm trừ trước khi quy đổi) vì các khoản giảm trừ này đã được trừ cho phần thu nhập chính từ tiền lương đã bao gồm thuế.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Công ty TNHH Nanotech Vina được biết và thực hiện./.

Đánh giá: