NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Chính sách thuế của doanh nghiệp chế xuất đối với hoạt động thanh lý TSCĐ
Lĩnh vực: Các khoản thuế, lệ phí trước bạ, chuyển và nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi: Người hỏi yêu cầu không nêu tên
Ngày hỏi: 28/06/2017
Nội dung hỏi:

 Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Nanotech Vina xin gửi câu hỏi xin sự hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc 

Từ ngày 28/03/2017 Công ty TNHH Nanotech vina chuyển đổi từ doanh nghiệp bình thường hoạt động trong KCN thành doanh nghiệp được áp dụng quy định đối với Doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/03/2015 Công ty chúng tôi mua xe ô tô Innova thời điểm đó Công ty là doanh nghiệp thông thường khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ và hoàn thuế tại thời điểm mua xe.

Hiện tại chúng tôi đã chuyển sang loại hình doanh nghiệp chế xuất và muốn thanh lý xe ô tô Innova này bán cho một doanh nghiệp chế xuất khác. 

Công ty chúng tôi đang vướng mắc về  chính sách thuế của hoạt động thanh lý xe ô tô. Chúng tôi gửi công văn kính mong Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc  hướng dẫn Công ty chúng tôi thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Xin chân thành cảm ơn!

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 07/07/2017
Nội dung trả lời:

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Nanotech Vina trên Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Vĩnh Phúc hỏi về việc chính sách thuế đối với xe ô tô của doanh nghiệp chế xuất bán thanh lý cho doanh nghiệp chế xuất. Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

          Tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: “Hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”

Trường hợp Công ty TNHH Nanotech Vina (Công ty) là doanh nghiệp chế xuất có bán thanh lý xe ôtô cho doanh nghiệp chế xuất khác thì hàng hóa khi bán thanh lý thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng loại dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan để xuất thanh lý.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Công ty TNHH Nanotech Vina được biết và thực hiện./.

 

Đánh giá: