NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (thuế GTGTNK, thuế NK) kiểm tra sau thông quan
Lĩnh vực: Các khoản thuế, lệ phí trước bạ, chuyển và nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi: Tran Thi Thanh Loan - Công ty TNHH Nanotech Vina
Ngày hỏi: 22/05/2017
Nội dung hỏi:

Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Nanotech Vina có câu hỏi kính mong Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc giải đáp chính sách về thuế GTGT và thuế nhập khẩu để Công ty thực hiện đúng chính sách pháp luật.

Phần ấn định thuế nhập khẩu và thuế GTGT nhập khẩu của Cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan về lượng chênh lệch nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu  giữa tồn kho trên hồ sơ hải quan so với tồn kho của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp kính xin được giải đấp vấn đề sau:

1. Doanh nghiệp bị ấn định thuế nhập khẩu và GTGT cho phần chênh lệch dẫn đến khai sai, khai thiếu theo quyết định của Cơ quan hải quan thì số tiền thuế GTGT bị ấn định này có được hoàn thuế GTGT không? Thuế nhập khẩu, doanh nghiệp có được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế TNDN không?

Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ giải đáp của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc để chúng tôi hạch toán và thực hiện theo đúng chính sách pháp luật hiện hành về thuế GTGT và thuế TNDN.

Chúng tôi xin gửi kèm : Quyết định ấn định thuế đối với hàng hoá XK, NK của Cục Hải quan; Quyết định xử phạt và vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

File đính kèm

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 30/05/2017
Nội dung trả lời:

      

Thực hiện việc giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp - chính quyền đối với độc giả Tran Thi Thanh Loan - Công ty TNHH Nanotech Vina, Cục thuế tỉnh Vĩnh phúc trả lời như sau:

1.                 Số tiền thuế GTGT bị ấn định của cơ quan Hải quan đã nộp có được hoàn thuế GTGT:

Tại Khoản 6, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng có quy định:

Điều 14.  Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

…………..

6.  Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế.

Tại Tiết c, Điểm 1, Khoản 10, Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ có quy định như sau:

c) Không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện khi thanh tra, kiểm tra sau thông quan nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm;

Căn cứ các quy định trên và tài liệu gửi kèm, Quyết định số 643/QĐ-HQHN ngày 28/4/2017 của Cục Hải quan Thành phố Hà nội xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thì Công ty TNHH Nanotech Vina đã nộp số tiền 853.786.713đ  vào ngày 14/4/2017 theo Quyết định số 583/QĐ-HQHN ngày 14/4/2017 của Cục Hải quan Thành phố Hà nội ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.  Như vậy, Công ty đã tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo Quyết định ấn định trước thời điểm lập Biên bản vi phạm(Biên bản số 42/BB-HC1 ngày 24/4/2017). Công ty thuộc trường hợp vi phạm quy định về khai thuế theo quy định tại Tiết a,d,g, Điểm 2, Khoản 5, Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ, không thuộc trường hợp vi phạm quy định về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo Khoản 10, Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên. Do đó, số tiền thuế GTGT Công ty TNHH Nanotech Vina đã nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan, Công ty được khấu trừ toàn bộ theo quy định.

2. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp có được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN:

Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 có quy định:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

………………………..

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

……………………….

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định trên, số thuế nhập khẩu Công ty TNHH Nanotech Vina đã nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan, Công ty được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế TNDN theo quy định. Đối với số tiền nộp phạt về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Công ty TNHH Nanotech Vina được biết và thực hiện.

Đánh giá: