NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Kiểm định về PCCC
Lĩnh vực: Thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy
Người hỏi: Người hỏi yêu cầu không nêu tên
Ngày hỏi: 23/02/2017
Nội dung hỏi:
File đính kèm

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
Ngày trả lời: 01/03/2017
Nội dung trả lời:

Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh Vĩnh Phúc trả lời câu hỏi của Doanh nghiệp như sau:

* Câu hỏi số 1: Công tác kiểm định về PCCC có thực hiện cho 1 lô phương tiện lắp đặt cho nhiều công trình hay không ?

Theo Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định: Mỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy chỉ phải kiểm định một lần, nếu đạt kết quả sẽ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC19) và dán tem kiểm định (mẫu số PC20) của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Lô phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được Cơ quan Cảnh sát PC&CC kiểm định và dán tem kiểm định theo quy định thì các phương tiện đó được lắp đặt vào các công trình mà không cần kiểm định lại lần nữa, tuy nhiên Bộ Công an đã có phân cấp về việc kiểm định phương tiện PCCC và được quy định tại khoản 5 điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA.

* Câu hỏi số 2: Đối với một công trình thì phương tiện PCCC cần phải kiểm định là những phương tiện nào ?

Theo Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản được quy định tại Phục lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Do vậy, các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được lắp đặt, trang bị sử dụng tại công trình được quy định tại Phục lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại , mẫu mã theo quy định.

* Câu hỏi số 3: Về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm định PCCC tại Vĩnh Phúc quy định như thế nào ?

+ Về thành phần hồ sơ: Theo Điểm a Khoản 4 Điều 18 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an. Hồ sơ đề nghị kiểm định, gồm:

- Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17);

- Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;

- Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);

- Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.

Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó. Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

+ Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị kiểm định: Theo Điểm b Khoản 4 Điều 18 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định:

- Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định. Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.

Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định, phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tư 66/2014/TT-BCA, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

+ Bộ phận tiếp nhận Hồ sơ đề nghị kiểm định: Trung tâm đào tạo huấn luyện PCCC, CNCH – Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc, Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

* Câu hỏi số 4: Kinh phí kiểm định thực hiện như thế nào, bao gồm những chi phí gì ?

Phí kiểm định được thực hiện theo Thông tư 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) thay thế Thông tư số 42/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2016).

Mức thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy được quy định tại Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư 227/2016/TT- của Bộ Tài chính. Như sau:

- Kiểm định phương tiện PC,CC mẫu: Do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện việc kiểm định và thu phí kiểm định.

- Kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy lưu thông: Trung tâm Đào tạo, huấn luyện chỉ thực hiện việc kiểm định đối các phương tiện phòng cháy, chữa cháy của các đơn vị là đầu mối nhập khẩu từ nước ngoài hoặc sản xuất trong nước.

Các chi phí khác phục vụ kiểm định do tổ chức, cá nhân yêu cầu kiểm định chi trả theo thực tế phát sinh. Bao gồm:

+ Chi phí vật tư phục vụ công tác kiểm định được sử dụng để kiểm tra, thử nghiệm phương tiện bao gồm nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng phục vụ kiểm định. Chi phí được chi trả căn cứ theo định mức vật tư tiêu hao thực tế.

+ Công tác phí chi trả cho số cán bộ đi thực hiện kiểm định, dán tem kiểm định được quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BCA ngày 28/01/2011 của Bộ Công an quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị trong Công an nhân dân.

+ Chi phí mua tem kiểm định được chi trả theo thực tế phát sinh theo quy định của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

- Phí kiểm định được nộp bằng hình thức tiền mặt tại phòng Hậu cần và trang bị kỹ thuật hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc được mở tại kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, số tài khoản: 3511.09054959.00000 sau đó thông báo kết quả thu, nộp phí kiểm định cho Phòng Hậu cần và trang bị kỹ thuật và Trung tâm Đào tạo, huấn luyện biết để tổ chức thực hiện kiểm định, đây là nguồn thu thuộc ngân sách nhà nước.

- Việc quản lý và sử dụng phí: Theo Điều 6 Thông tư 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định:

+ Tổ chức thu phí được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Quý vị có thể tra cứu thủ tục và mẫu tại đây : http://canhsatpccc.vinhphuc.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx

 

 

Đánh giá: