NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Xác nhận Biện pháp
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Lee, Chang- Tai - Công ty TNHH Công nghiệp Strong Way Vĩnh Phúc
Ngày hỏi: 29/12/2016
Nội dung hỏi:

Theo quy định tại điều 16 thông tư số 20/2013/TT-BCT về "QUY ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP"

1. Thời hạn xác nhận Biện pháp không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư này.

2. Trong thời gian 04 (bốn) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

3. Thời hạn xác nhận Biện pháp quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành.

Câu hỏi số 1: 

Theo quy định tại khoản 2 điều này:

 " Trong thời gian 04 (bốn) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ"

=> vậy sau 4 ngày kể từ ngày sở công thương nhận được hồ sơ của doanh nghiệp mà không có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu thì nghiễm nhiên hồ sơ của doanh nghiệp đã đầy đúng và đủ nên sở công thương có trách nhiệm xác nhận biện pháp cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều này. Theo như cách hiểu của doanh nghiệp là đúng hay sai?

Trong trường hợp doanh nghiệp hiểu sai thì có văn bản hay tài liệu nào quy định, hoặc hướng dẫn doanh nghiệp hay không? và đó là văn bản/tài liệu nào? trong trường hợp không có quy định cụ thể sở công thương vui lòng trả lời doanh nghiệp bằng văn bản về cách hiểu của quy định trên.

Câu hỏi số 2:

theo quy định tại khoản 4 điều này

" Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành" 

với trường hợp này thì sở công thương phải trả lời doanh nghiệp trong thời hạn theo quy định tại khoản 2 điều này hay quy định khác? Nếu là quy định khác vui long cung cấp cho doanh nghiệp số văn bản.

Câu hỏi số 3:

Theo quy định tại khoản 1: 

" Thời hạn xác nhận Biện pháp không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư này."

=> Sở công thương trả cho doanh nghiệp bằng hình thức nào hay doanh nghiệp cử cán bộ tới sở công thương nhận kết quả.

Câu hỏi số 4:

Theo quy định Strong Way có sử dụng một số hóa chất yêu cầu xây dựng biện pháp hóa chất. Này 23/11/2016 công ty đã nộp hồ sơ tại phòng 1 cửa trực thuộc sở công thương và nhận được lịch hẹn ngày 21/12/2016 sẽ được trả kết quả ( 28 ngày).

Trong thời hạn trên strong way không nhận được bất kỳ văn bản hay công văn hay thông tin nào về việc doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ xin xác nhận.

Tuy nhiên tới hạn trên công ty cũng không nhận được kết quả xác nhận hay bất kỳ câu trả lời nào từ phía sở.

Ngày 28 và 29/12 cán bộ phụ trách của công ty có trực tiếp tới sở để xác nhận thì nhận được câu trả lời: " Cán bộ phòng đã trình nhưng lãnh đạo chưa xác nhận" và không thể trả lời cho cán bộ của Strong way thời hạn có thể nhận được kết quả xác nhận.

Vậy Doanh nghiệp xin hỏi:  Khi nào thì Strong Way nhận được kết quả xác nhận biện pháp?

doanh nghiệp xin cảm ơn!

 

 

File đính kèm

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ngày trả lời: 05/01/2017
Nội dung trả lời:

 Sở Công Thương có ý kiến trả lời như sau:

Trả lời câu hỏi số 1:

            Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 20/2013/TT-BCT thì "Trong thời gian 04 (ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời gian để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ". Sở Công Thương không có văn bản trả lời do Hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp gồm các tài liệu quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Công ty đã đầy đủ hoặc hợp lệ.

            Doanh nghiệp hiểu là hồ sơ đã đúng là chưa đầy đủ, nội dung này mới chỉ xác định thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Việc xác nhận biện pháp phải thực hiện sau khi xem xét nội dung trong biện pháp được xây dựng và kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp.

Trả lời câu hỏi số 2:

            Theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 20/2013/TT-BCT "Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành", nội dung này sẽ thực hiện theo thời gian thẩm định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 20/2013/TT-BCT (20 ngày làm việc).

Trả lời câu hỏi số 3:

            Theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 20/2013/TT-BCT "Thời hạn xác nhận Biện pháp không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư này"

            Sở Công Thương trả kết quả cho doanh nghiệp thông qua bộ phận một cửa và doanh nghiệp nộp phí thẩm định phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo Thông tư 170/2016/TT-BCT ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/01/2017 theo Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất).

Trả lời câu hỏi số 4:

            Việc Công ty Strong Way không nhận được văn bản trả lời của Sở Công Thương về hồ sơ biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất do:

            - Phòng chuyên môn chưa chấp hành việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ về lĩnh vực này, dẫn đến có việc còn lúng túng. Chính vì vậy Lãnh đạo Sở chưa tin tưởng khi cán bộ thẩm định lại không có chuyên môn về lĩnh vực hóa chất. Tuy nhiên, ngay sau đó Sở Công Thương cũng đã khẩn trương có văn bản trả lời số 1421/SCT-PC ngày 29/12/2016 V/v hoàn thiện Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gửi Công ty TNHH công nghiệp Strong Way Vĩnh Phúc thông qua đường công văn. Sở Công Thương rất mong Công ty TNHH công nghiệp Strong Way Vĩnh Phúc hợp tác để Sở Công Thương hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá: