NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Đường Trọng Khang - Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hỏi: 16/12/2016
Nội dung hỏi:

 1. Doanh nghiệp chế xuất thực hiện bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho các DN nội địa và DN nước ngoài cư trú tại Việt Nam sẽ áp dụng mức thuế suất GTGT bao nhiêu? Có phải hạch toán riêng chi phí đối với phần doanh thu này?

2. Doanh nghiệp chế xuất mua NVL từ doanh nghiệp nội địa nhưng không thực hiện thủ tục hải quan mà trả thuế GTGT 10% thì phần thuế GTGT này có được tính là chi phí hợp lý hợp lệ?

(Câu hỏi trong Hội thảo “Cập nhật những thay đổi đáng chú ý trong các quy định về thuế và hải quan năm 2016” ngày 26/8/2016 do IPA Vinh Phuc phối hợp với Deloitte tổ chức)

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ngày trả lời: 16/12/2016
Nội dung trả lời:

 Câu trả lời của đơn vị Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

1. Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 77, Thông tư 38/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp chế xuất ("DNCX") khi thực hiện mua bán hàng hóa và cung cấp các dịch vụ liên quan với doanh nghiệp tại Việt Nam cần hạch toàn riêng, không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất. Ngoài ra, DNCX cũng không được hưởng các ưu đãi về thuế đang áp dụng đối với việc sản xuất để xuất khẩu cho các hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ này. Do đó, theo quan điểm của Deloitte, thuế suất thuế Giá trị gia tăng ("GTGT") khi DNCX bán hàng, cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ áp dụng theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC tùy theo từng loại hình hàng hóa, dịch vụ cụ thể.

2. Căn cứ vào quy định tại Khoản 9, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC, đối với số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ cơ sở kinh doanh được phép hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN. Theo đó, khoản thuế GTGT đầu vào của DNCX được phép đưa vào chi phí được trừ cho mục đích thuế Thu nhập doanh nghiệp. Công ty tham khảo công văn số 4921/CT-TT&HT do Cục thuế Bình Dương ban hành ngày 08/05/2013 nêu lên quan điểm tương tự.

(Câu trả lời mang tính tham khảo; Các doanh nghiệp muốn có thông tin câu trả lời chính thức của các sở ngành xin hãy liên hệ đến Cổng đối thoại)

Đánh giá: