NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Một số chi phí phúc lợi cho NLĐ có được coi là chi phí hợp lý
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Đường Trọng Khang - Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hỏi: 16/12/2016
Nội dung hỏi:

 1. Công ty có chi phúc lợi cho người nước ngoài sang Việt Nam công tác như sau:

a/ Tiền học cho con cái người lao động

b/ Chi phí vé máy bay cho thân nhân người lao động

Các chi phí này công ty đã tính thuế TNCN (có trong quy chế của công ty). Vậy Công ty có được ghi nhận chi phí này vào chi phí hợp lý hay không?

2. Hàng tháng công ty có chi khoản party cho từng bộ phận. Chi phí giới hạn là 200.000/ng/tháng (có trong quy chế). Chi phí này có hợp lý không? Có phải tính thuế TNCN không?

3. Công ty chi tiền ăn cho người nước ngoài vào ngày nghỉ với mức 500.000Đ/ng/ngày (có trong quy chế), công ty đã có nhà ăn. Công ty tính TNCN khoản thu nhập này của NLĐ. Vậy chi phí này có phải là chi phí hợp lý không?

4. Chi phí vận chuyển đồ đạc cá nhân của NLĐ nước ngoài sang VN công tác. Chi phí này có là chi phí hợp lý ko và có phải tính vào thuế TNCN của NLĐ ko?

(Câu hỏi trong Hội thảo “Cập nhật những thay đổi đáng chú ý trong các quy định về thuế và hải quan năm 2016” ngày 26/8/2016 do IPA Vinh Phuc phối hợp với Deloitte tổ chức)

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ngày trả lời: 16/12/2016
Nội dung trả lời:

 Câu trả lời của đơn vị Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

1. Theo quy định, điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC:

“- Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động là người nước ngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công, khoản chi này không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

- Như vậy phần chi tiền học cho con cái người lao động nước ngoài công tác tại Việt Nam chỉ được ghi nhận vào chi phí hợp lý khi có quy định trong hợp đồng và áp dụng cho bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông.

- Chi phí vé máy bay cho thân nhân người lao động không được ghi nhận vào chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN vì không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (người thân của người lao động không phải là nhân viên của công ty) đồng thời cũng không được coi là một khoản phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.

2. - Về thuế TNDN, theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC thì khoản chi này có thể được xem là khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động, theo đó sẽ được coi là chi phí được trừ đồng thời chịu mức khống chế một tháng lương bình quân thực hiện trong năm. Để tăng tính hợp lý của khoản chi, Công ty nên quy định cụ thể về điều kiện được hưởng và mức được hưởng liên quan đến chi phí party này (ví dụ mức giới hạn 200.0000 đồng/người/tháng) trong các tài liệu về lao động của Công ty như thỏa ước lao động tập thể, quy chế nội bộ...

- Về mặt nguyên tắc, cho mục đích thuế thu nhập cá nhân ("TNCN"), thu nhập chịu thuế là toàn bộ các khoản lợi ích mà cá nhân nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm cả các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động. Theo đó trường hợp Công ty có quy định rõ về mức hưởng 200.000 đồng/người/tháng đồng thời có bảng bảng kê chi tiết xác nhận về việc cá nhân nào tham gia những buổi party nào hoặc cá nhân nào không tham gia thì sẽ được nhận tiền (nếu có) thì khả năng cao khoản lợi ích này sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Tuy nhiên, Deloitte hiểu rằng khoản chi này được giới hạn trong quy chế, nhưng trên thực kế Công ty có thể không theo dõi chi tiết những cá nhân nào tham gia những buổi party nào và những cá nhân nào không tham gia sẽ không được nhận tiền 200.000 đồng/người/tháng (không nêu rõ được tên người thụ hưởng), theo đó khoản phúc lợi này sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

3. Về thuế TNDN, các khoản chi liên quan đến người lao động (chi phí nhân công) sẽ được coi là chi phí được trừ nếu đảm bảo nguyên tắc (i) Có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn (nếu có) và chứng từ hỗ trợ (được quy định trong các tài liệu nội bộ của Công ty) và (ii) Thực chi (thực tế phát sinh, chi trả cho người lao động). Đối với các khoản chi phí ngoài lương mà công ty chi trả cho người lao động, nếu thỏa mãn các tiêu chí nêu trên sẽ được coi là chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN. Theo đó, khoản hỗ trợ chi phí tiền ăn này có thể được coi như khoản chi phúc lợi cho người lao động nước ngoài và chịu mức khống chế một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm.

 

4. - Theo quan điểm của Deloitte, khoản chi này có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (phục vụ cho người lao động sang Việt Nam làm việc), đồng thời nếu được quy định cụ thể tại hợp đồng với cá nhân nước ngoài và có hóa đơn chứng từ đầy đủ thì sẽ được ghi nhận là chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN.

 

- Về thuế TNCN, khoản chi phí trên có thể được xem như hỗ trợ chuyển vùng một lần theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể:

“b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.”

Theo đó, chi phí trên sẽ không bị tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

(Câu trả lời mang tính tham khảo; Các doanh nghiệp muốn có thông tin câu trả lời chính thức của các sở ngành xin hãy liên hệ đến Cổng đối thoại)

Đánh giá: