NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thuế suất thuế giá trị gia tăng
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 16/04/2022
Nội dung:

Công ty xin gửi ý kiến nội dung theo file đính kèm.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 21/04/2022 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Công ty TNHH Semiopt VN!

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được Công văn số 02/CV-SEMIOPT ghi ngày 15/4/2022 của Công ty TNHH Semiopt VN v/v Xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

  - Tại khoản 1 và tiết a khoản 2 Điều 1; khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội quy định:

  “ Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

  1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

  b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

  Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

  2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

  a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

  …

  Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

  1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

  Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

  Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

  …”.

          - Tại mục 1 Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022 của Bộ tài chính V\v thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có quy định:

          “1. Về các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT

          Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định loại trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể không được giảm thuế và được chi tiết tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

          …”.

  Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Công ty TNHH Semiopt VN căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn được đăng tải trên Website của Cục Thuế Vĩnh Phúc (http://vinhphuc.gdt.gov.vn) hoặc liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc; số điện thoại: 0211.3722.960 để được tư vấn hỗ trợ.

  Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để Công ty TNHH Semiopt VN biết và nghiên cứu thực hiện./.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1463075