NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Dự án 02 bước lập nhiệm vụ thiết kế 01 lần cho cả dự án hay 02 lần cho mỗi bước thiết kế
Người gửi: Nguyễn Long
Ngày gửi: 27/11/2021
Nội dung:
Hiện nay theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định như sau:
- Mục 2, Điều 31: Nội dung của từng bước thiết kế xây dựng phải đáp ứng các quy định của pháp luật về xây dựng và phù hợp với mục đích, nhiệm vụ thiết kế xây dựng đặt ra cho từng bước thiết kế xây dựng.
- Mục 2, Điều 32: Nhiệm vụ thiết kế xây dựng phải phù hợp với chủ trương đầu tư và là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng, lập thiết kế xây dựng...
--> Vậy tôi xin hỏi, đối với dự án 02 bước: việc lập, xác định nhiệm vụ thiết kế được lập và xác định cho từng bước thiết kế (lập dự án, thiết kế BVTC) hay được xác định cho cả dự án.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 30/11/2021 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

Sau khi nghiên cứu Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, phòng Quản lý Xây dựng trả lời công dân như sau:

Theo Khoản 2, Điều 31, Nghị định 15/2021 quy định: “Nội dung của từng bước thiết kế xây dựng phải đáp ứng các quy định của pháp luật về xây dựng và phù hợp với mục đích, nhiệm vụ thiết kế xây dựng đặt ra cho từng bước thiết kế xây dựng.”

Theo Khoản 3, Điều 31, Nghị định 15/2021 quy định: “Công trình thực hiện trình tự thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên thì thiết kế bước sau phải phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước. Trong quá trình lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư được quyết định việc điều chỉnh thiết kế nhằm đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng khi không làm thay đổi về mục đích, công năng, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc tại quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt.”

Theo Khoản 2, Điều 32, Nghị định 15/2021 quy định: “Nhiệm vụ thiết kế xây dựng phải phù hợp với chủ trương đầu tư và là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng, lập thiết kế xây dựng. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ thiết kế khi cần thiết.”

Như vậy đối với dự án 02 bước trở lên, nhiệm vụ thiết kế phải được lập trước khi thực hiện thiết kế cơ sở, nội dung nhiệm vụ thiết kế được quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 32, Nghị định 15/2021.

Đối với bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, trường hợp trong quá trình lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh thiết kế nhằm đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng khi không làm thay đổi về mục đích, công năng, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc tại quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt mà không thuộc trường hợp phải thực hiện điều chỉnh thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1293827