NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thuế - Chi phí khấu hao công cụ dụng cụ
Người gửi: Nguyễn Trung Tiệp
Ngày gửi: 02/11/2021
Nội dung:

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, do ảnh hưởng của dịch Covid, chúng tôi phải đóng cửa, ngừng hoạt động theo theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Vậy chúng tôi muốn hỏi chi phí phân bổ công cụ dụng cụ trực tiếp phục vụ cho sản xuất của chúng tôi như: Hệ thống thông gió hút khói, hệ thống ống khói, tủ mát, tủ lạnh, tủ trữ đông ..(không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ) trong thời gian tạm ngừng này có được coi là tạm ngừng sản xuất theo mùa vụ và được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 17/11/2021 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Người nộp thuế!

Ngày 15/11/2021, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của Người nộp thuế trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014) Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, ... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Người nộp thuế có công cụ, dụng cụ... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Người nộp thuế được biết./.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1245817