NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thủ tục giải thể công ty
Người gửi: Phạm Thị Thùy Dung
Ngày gửi: 01/07/2021
Nội dung:

Công ty tôi muốn hỏi thủ tục giải thể công ty.  Lý do kinh doanh không hiệu quả. 

Tôi cần phải chuẩn bị hồ sơ về và liên hệ với phòng ban nào

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 12/07/2021 (Trễ hạn 1 ngày)
Nội dung:

Kính gửi công dân!

Sau khi nhận được câu hỏi của Công dân, Ban Quản trị đường dây nóng đã chuyển đến cơ quan chuyên môn và trả lời câu hỏi của Công dân như sau:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, gồm các bước sau:

Bước 1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bước 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Nộp hồ sơ lần 1: Tại Phòng Đăng ký kinh doanh, gồm có:

1, Quyết định + biên bản họp (nếu là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên); Công ty 1 thành viên chỉ cần nộp quyết định;

2, Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ nếu người đi nộp không phải người đại diện theo pháp luật;

3, Bản sao chứng thực cá nhân (CMTND, CCCD, Hộ chiếu…) của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Bước 4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục. giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế; (Phần này: Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hướng dẫn chi tiết).

c) Các khoản nợ khác.

Bước 6. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

Nộp hồ sơ lần 2: Tại Phòng Đăng ký kinh doanh (thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp), gồm có:

1, Thông báo giải thể doanh nghiệp (theo mẫu II-22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

2, Quyết định + biên bản họp (nếu là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên); Công ty 1 thành viên cần nộp quyết định;

3, Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

4, Danh sách người lao động;

5, Biên bản thanh lý tài sản;

6, Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ nếu người đi nộp không phải người đại diện theo pháp luật;

7, Bản sao chứng thực cá nhân (CMTND, CCCD, Hộ chiếu…) của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Kính mong công dân tham khảo. Xin cảm ơn

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1127935