NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Rãnh nước
Người gửi: Khen Thưởng
Ngày gửi: 24/09/2020
Nội dung:

 Huyện bình xuyên được UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vi để xây dựng sai thiết kế mẫu rãnh (4767/UBND-NN4 ngày 24/6/2020), trong khi tỉnh khen thưởng (6565/UBND ngày 28/8/2020 của tỉnh) không có khen thưởng đối với cấp huyện. Vậy xin hỏi tại sao tỉnh lại quyết định khen thưởng đối với trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện bình xuyên, thành tích là gì.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 25/09/2020 (Trước hạn 7 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Công dân, 

Ban Quản trị Hệ thống đường dân nóng của tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được phản ánh kiến nghị của Công dân nhưng căn cứ theo Điều 5 Khoản 2 Quyết định số 1703/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định về việc quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị công dân cung cấp đầy đủ thông tin (Họ tên đầy đủ, Số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú...)  theo hướng dẫn của Hệ thống đường dây nóng theo mỗi kênh giao tiếp thông tin mà Người phản ánh, kiến nghị thực hiện để Ban Quản trị có căn cứ Báo cáo cơ quan chuyên môn phúc đáp câu hỏi của công dân.

Lưu ý: Điều 5 Khoản 2 Quyết định số 1703/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định về việc quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị công dân như sau: 

1. Người phản ánh, kiến nghị là đại diện của tổ chức hoặc cá nhân phản ánh, kiến nghị những vấn đề có liên quan đến tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Người phản ánh, kiến nghị phải cung cấp đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của Hệ thống đường dây nóng theo mỗi kênh giao tiếp thông tin mà Người phản ánh, kiến nghị thực hiện.

3. Người phản ánh, kiến nghị được giữ bí mật về thông tin cá nhân, nội dung phản ánh nếu có yêu cầu; phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin phản ánh.

Xin cảm ơn!

Đánh giá: