NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xin văn bản thể thức trình UBND tỉnh
Người gửi: Trần Kiên
Ngày gửi: 23/09/2020
Nội dung:

 Xin trân trọng chào Quý cơ quan. trước đây (khoảng từ 2017), UBND tỉnh/ Văn phòng UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các đề xuất UBND tỉnh phải do thủ trưởng ký, các biên bản hội nghị phải do lãnh đạo các sở ngành địa phương ký, nhưng tôi tìm kiếm không tìm được văn bản này (tôi nhớ tỉnh có ban hành văn bản này). Trong thơi  gian gân đây, nhiều cơ quan chúng tôi họp thì cử cán bộ đi dự, thậm chỉ cử cả hợp đồng đi dự để thống nhất nội dung đề xuất với UBND tỉnh. Do không có văn bản nên khó kiến nghị với thủ trưởng cơ quan để chấn chỉnh nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Rất kính mong ban quản trị giúp cung cấp (hoặc kiến nghị văn phòng UBND tỉnh cung cấp) giúp cho chúng tôi văn bản này. Trân trọng cảm ơn rất nhiều, mong được sự quan tâm giúp đỡ.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 25/09/2020 (Trước hạn 7 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Công dân, 

Ban Quản trị Hệ thống đường dân nóng của tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được phản ánh kiến nghị của Công dân nhưng căn cứ theo Điều 5 Khoản 2 Quyết định số 1703/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định về việc quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị công dân cung cấp đầy đủ thông tin (Họ tên đầy đủ, Số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú...)  theo hướng dẫn của Hệ thống đường dây nóng theo mỗi kênh giao tiếp thông tin mà Người phản ánh, kiến nghị thực hiện để Ban Quản trị có căn cứ Báo cáo cơ quan chuyên môn phúc đáp câu hỏi của công dân.

Lưu ý: Điều 5 Khoản 2 Quyết định số 1703/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định về việc quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị công dân như sau: 

1. Người phản ánh, kiến nghị là đại diện của tổ chức hoặc cá nhân phản ánh, kiến nghị những vấn đề có liên quan đến tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Người phản ánh, kiến nghị phải cung cấp đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của Hệ thống đường dây nóng theo mỗi kênh giao tiếp thông tin mà Người phản ánh, kiến nghị thực hiện.

3. Người phản ánh, kiến nghị được giữ bí mật về thông tin cá nhân, nội dung phản ánh nếu có yêu cầu; phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin phản ánh.

Xin cảm ơn!

 

Đánh giá: