NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: SMS - 84387585356
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 09/04/2020
Nội dung: VP KRM28QU

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:
Quản trị Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp phản ánh của Ông/Bà như sau:
Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc là hệ thống tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc. 
Ông/Bà đã gửi phản ánh đến hệ thống đường dây nóng không có nội dung phán ánh, kiến nghị.  Quảng trị hệ thống đường dây nóng đề nghị ông (bà) có nội dung phản ánh phải gửi rõ nội dung cần phẩn ánh lên hệ thống đường dây nóng. 
Trân trọng./
Đánh giá: