NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về thảm quyền
Người gửi: Lâm Hoài Thương
Ngày gửi: 18/02/2020
Nội dung:

 Tôi nghiên cứu Điều lệ trường Tiểu học thì thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học là của Trưởng phòng giáo dục nhưng hiện nay tôi thấy tỉnh VP là Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, phải có ý kiến của Thường trực huyện ủy. Vậy quy định bổ nhiệm này đúng hay sai. 

Tương tự như vậy, Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm hiệu trường trường THPT có đúng pháp luật không?

Đề nghị Sở Nội vụ trả lời

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Nội vụ
Ngày gửi: 25/02/2020 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Kính gửi ông/bà Lâm Hoài Thương

          Sau khi nghiên cứu câu hỏi của ông/bà Lâm Hoài Thương về thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học phổ thông, Sở Nội vụ trả lời ông/bà như sau:

          1. Về nguyên tắc quản lý cán bộ

Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Khoản 1 Điều 2 Quy định số 105-QĐ/TW quy định về nguyên tắc quản lý cán bộ như sau:

"1- Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ

1.1- Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, tiêu chuẩn, quy chế, quy định về công tác cán bộ và thông qua các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên …… để lãnh đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện các quyết định của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ.

          1.2- ….. Đảng trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị."

          Như vậy, việc Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ hoặc Thường trực Huyện ủy là thực hiện đúng nguyên tắc quản lý cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị.

          2. Về thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học

          Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học có quy định: "1……Hiệu trưởng do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với trường tiểu học công lập, công nhận đối với trư­ờng tiểu học tư­ thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền."

          Tuy nhiên, Điểm b Khoản 1 Điều 8 Chương II Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/05/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định thẩm quyền, trách nhiệm của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo như sau:

          " - Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch UBND cấp huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện…… theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND cấp tỉnh;"

          Khoản 3 Điều 8 Quy định số 01-QĐi/TU ngày 06/06/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc quy định thẩm quyền của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện "3. Quyết định việc phân cấp quản lý cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc".

          Hiện nay, việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Tiểu học các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ do Ban Thường vụ cấp ủy huyện, thành phố ban hành. Căn cứ tình hình thực tiễn tại từng địa phương, việc địa phương quy định Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

          3. Về thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông

          Khoản 3 Điều 18 Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định: "3……Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) ra quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường công lập…."

          Điểm d Khoản 2 Điều 3 Chương I Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/05/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định thẩm quyền của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: "d) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND cấp tỉnh để quyết định: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm thuộc Sở);…theo quy định của pháp luật."

          Căn cứ tình hình thực tiễn về công tác cán bộ của tỉnh, ngày 06/06/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Quy định số 01-QĐi/TU về phân cấp quản lý cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 12 số 01-QĐi/TU quy định thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đốc (cấp trưởng) các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành.

          Như vậy, theo phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của tỉnh, việc Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT là đúng quy định./.

 

Đánh giá: