NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về thực hiện luật phòng chống tham nhũng
Người gửi: Nguyễn Công Xuân
Ngày gửi: 29/12/2019
Nội dung:

Tôi xin hỏi sở nội vụ vp: Toàn tỉnh hiện nay có bao nhiêu người phải luân chuyển theo quy định của luật phòng chống tham nhũng mà không chuyển? Lý do không chuyển? Kế hoạch sẽ ra sao về những đối tượng này?

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Nội vụ
Ngày gửi: 03/01/2020 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

Về nôi dung câu hỏi của công dân, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Việc luân chuyển lãnh đạo quản lý quy định tại các văn bản sau:

Theo Khoản 1 Điều 3 Quy định 98-QĐ/TW  ngày 07/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì luân huyển cán bộ là việc cử có thời hạn cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch từ Trung ương về địa phương, từ cấp trên xuống cấp dưới và giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ và làm cơ sở lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ.

Theo Khoản 1 Điều 24 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 “Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ”.

Theo Điều 52 Luật Cán bộ công chức 2008  quy định “ Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Chính phủ quy định cụ thể việc luân chuyển công chức’.

Theo Điều 36 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về luân chuyển công chức: Việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn. Việc luân chuyển công chức theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Vậy việc luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức quản lý được thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Sở Nội vụ trả lời để ông (bà) được biết.

 

Đánh giá: