NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Nâng lương
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày gửi: 28/12/2019
Nội dung:

 Kính chào quý cơ quan!

            Tôi có đọc trên website đường dây nóng của tỉnh, có đống chí hỏi về nâng lương thường xuyên, trước hạn, câu trả lời chưa rõ lắm, tôi hỏi thêm để tìm hiểu kỹ hơn:

Nội dung 1: Hiện nay hầu như các cơ quan của tỉnh không quy định sinh con thứ 3 công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật và bị chậm nâng lương. Tôi tìm hiểu pháp luật thì không có chỗ nào quy định cả (trước đây thì có). Nhưng ở một số nơi cứ sinh con thứ 3 trở lên nếu là đảng viên thì cũng bị xử lý kỷ luật để "tương xứng" với kỷ luật đảng và bắt chậm nâng lương. Sở Nội vụ có tham mưu gì cho UB tỉnh chỉ đạo vấn đề này hay không, tại sao cùng một vấn đề để mỗi cơ quan xử lý một kiểu? Nếu không có quy định thì tại sao không ban hành văn bản quy định chung hoặc tham mưu tỉnh chỉ đạo chung để đảm bảo quyền lợi cho tất cả người lao động.

Nội dung 2: Bạn đọc hỏi rất rõ cán bộ vừa được nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính thì có được nâng ngay trước hạn đối với bậc chuyên viên chính này hay không. Việc giải quyết chế độ này do Sở nội vụ trực tiếp giải quyết.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Nội vụ
Ngày gửi: 03/01/2020 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

Về nội dung của công dân hỏi, Sở Nội vụ trả lời như sau: 

Về trường hợp xử lý kỷ luật sinh con thứ 3:

Việc quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nói chung và sinh con thứ 3 nói riêng đã có đầy đủ các văn bản quy định của Đảng và Chính phủ như:  Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Uỷ ban kiểm Trung ương thực hiện một số điều trong quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Luật cán bộ công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2012, Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Nghị định số 27 /2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định xử ý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị và các văn bản liên quan khác. Sở Nội vụ đã có các văn bản hướng dẫn, triển khai để các cơ quan thực hiện theo các quy định trên.

Thẩm quyền, trách nhiệm việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về phân cấp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức. Việc cơ quan nào thực hiện chưa đúng quy định thì thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành.

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn khi vừa được nâng ngạch từ ngạch Chuyên viên lên Chuyên viên chính.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức căn cứ các tiêu chuẩn điều quy định tại Khoản 2 Điều 2 và  Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư  số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ và Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, không hoàn toàn phụ thuộc vào việc vừa nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

 

Đánh giá: