NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: XỬ LÝ KHI LÀM RÁCH HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 02/10/2019
Nội dung:

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Tôi muốn hỏi hóa đơn đầu vào không có VAT, đã mở tờ khai hải quan nhưng không may bị rách làm 2 phần, vẫn còn nguyên phần rách, vậy hóa đơn đó có được coi là hợp lệ hay không? Chúng tôi cần làm gì với hóa đơn bị rách đó? (ví dụ: có phải thông báo gì với Cơ quan thuế quản lý hay ko?)

Tôi xin chân thành cảm ơn.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 08/10/2019 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

Kính gửi NNT!

Ngày 04/10/2019, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của NNT trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc v/v xử lý đối với hóa đơn bị rách. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về xử lý đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Trường hợp, Người nộp thuế có nhận được hóa đơn GTGT (Liên 2) từ người bán, tuy nhiên do sơ suất NNT làm rách hóa đơn nêu trên thì:

- NNT và người bán cần lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua (NNT).

- NNT được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

- Người bán và người mua (NNT) phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để NNT được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Đánh giá: