NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phòng cháy chữa cháy
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 09/07/2019
Nội dung:

Thay mặt cho công ty, tôi xin phản ánh đến các cơ quan chức năng nội dung như sau:

Việc giải quyết thủ tục hành chính về PCCC quá chậm trễ, không đảm bảo yêu cầu, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án.

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về PCCC chúng tôi nộp qua TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc đã quá hạn gần 1 tháng bây giờ không biết hồ sơ như thế nào, ở đâu. Ngày hết hạn giải quyết thủ tục hành chính cũng là ngày chúng tôi nhận được tin nhắn của TTHCC về việc liên hệ với công an phòng cháy bổ sung hồ sơ.

Khi chúng tôi liên hệ với công an phòng cháy thái độ cán bộ ở đây thiếu nhiệt tình, nội dung bổ sung hồ sơ chung chung không có căn cứ rõ ràng, tuy nhiên chúng tôi vẫn bổ sung theo yêu cầu.

Quá trình bổ sung hồ sơ thì thiếu minh bạch, cán bộ tiếp nhận không xác nhận các nội dung đã bổ sung, không giấy hẹn trả kết quả, nên bây giờ chúng tôi không biết hồ sơ của mình ở đâu, như thế nào, thời gian giải quyết ra sao, bao giờ có kết quả, để phản ánh công khai.

Đề nghị các bên liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính làm rõ:

- Trách nhiệm của cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính chậm, trễ.

- Công khai minh bạch quá trình tiếp nhận hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, để chúng tôi có thể theo dõi được tình trạng hồ sơ của mình.

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Công an tỉnh
Ngày gửi: 18/07/2019 (Đúng hạn)
Nội dung:

Công an tỉnh nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng - UBND tỉnh đề nghị trả lời ý kiến của công dân có tên Nguyễn Danh Nam, không rõ địa chỉ về nội dung: “Việc giải quyết thủ tục hành chính về PCCC quá chậm trễ, không đảm bảo yêu cầu, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về PCCC chúng tôi nộp qua TTHCC tỉnh Vĩnh Phúc đã quá hạn gần một tháng bây giờ không biết hồ sơ như thế nào, ở đâu. Ngày hết hạn giải quyết thủ tục hành chính cũng là ngày chúng tôi nhận được tin nhắn của TTHCC về việc liên hệ với công an phòng cháy bổ sung hồ sơ. Khi chúng tôi liên hệ với công an phòng cháy thái độ cán bộ ở đây thiếu nhiệt tình, nội dung bổ sung hồ sơ chung chung, không có căn cứ rõ ràng, tuy nhiên chúng tôi vẫn bổ sung theo yêu cầu. Quá trình bổ sung hồ sơ thì thiếu minh bạch, cán bộ tiếp nhận không xác nhận các nội dung đã bổ sung, không giấy hẹn trả kết quả, nên bây giờ chúng tôi không biết hồ sơ của mình ở đâu, như thế nào, thời gian giải quyết ra sao, bao giờ có kết quả, để phán ánh công khai. Đề nghị các biên liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính làm rõ:

- Trách nhiệm của cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính chậm, trễ;

- Công khai minh bạch quá trình tiếp nhận hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để chúng tôi có thể theo dõi được tình trạng hồ sơ của mình”.

Công an tỉnh trả lời công dân như sau:

Từ tháng 01/2018 đến nay không có cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nào có tên là Nguyễn Danh Nam đến nộp hồ sơ hoặc ký đóng dấu chủ đầu tư vào các hồ sơ cần giải quyết thủ tục hành chính về PCCC tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp gửi phản ánh lên Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc không ghi cụ thể tên thủ tục hành chính cần giải quyết, tên dự án, công trình do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết thủ tục hành chính mà chỉ ghi chung chung; người gửi không ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại nên không thể liên hệ để phúc đáp chi tiết, cụ thể.

Hồ sơ chuyển về Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phải bổ sung do đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC cho chủ đầu tư có năng lực yếu, không nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC nên bản vẽ thiết kế thường không đảm bảo. Các trường hợp này Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo đúng quy định, văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa được ban hành 01 lần và đầy đủ nội dung còn thiếu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đảm bảo đúng theo quy định giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

Khi tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công cán bộ tiếp nhận chỉ có thể kiểm tra thành phần hồ sơ và kiểm tra sơ bộ bản vẽ, không thể phát hiện hết các thiếu sót trong bản vẽ thiết kế về PCCC.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, việc thẩm duyệt thiết kế có thời hạn từ 10 đến 15 ngày tùy theo quy mô của từng dự án. Việc đối chiếu hồ sơ thẩm duyệt về PCCC cần phải nghiên cứu kỹ bản vẽ, sau đó đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn về các nội dung, yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC như: Bậc chịu lửa công trình, khoảng cách an toàn về PCCC, biện pháp ngăn cháy, chống cháy lan, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy tự động, đường lối thoát nạn… Do đó cần nhiều thời gian để đối chiếu mới phát hiện các tồn tại thiếu sót trong hồ sơ bản vẽ. Sau khi phát hiện các tồn tại, thiếu sót trong hồ sơ bản vẽ, cán bộ thẩm duyệt tham mưu lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH soạn thảo văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa và gửi đến Chủ đầu tư.

Thời gian giải quyết kéo dài chủ yếu là do Chủ đầu tư sau khi tiếp nhận văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tiến hành bổ sung, chỉnh sửa ngay nên không thể tiến hành các bước tiếp theo.

Từ ngày 01/6/2019 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp nhận tổng số 45 hồ sơ thẩm duyệt về PCCC, trong đó: Đã giải quyết đúng và trước thời hạn 19 hồ sơ, còn 26 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết, không có hồ sơ chậm hạn. Đã ban hành 24 văn bản bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ thiết kế về PCCC đối với 24 hồ sơ và không đề nghị bổ sung, chỉnh sửa lần 2 theo đúng quy định về việc giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

Để có thể phúc đáp chi tiết, cụ thể hơn, đề nghị doanh nghiệp cung cấp cụ thể các nội dung sau: Tên dự án, công trình, tên thủ tục hành chính cần giải quyết, cán bộ thụ lý hồ sơ.

Công an tỉnh trả lời để công dân biết./.

 

Đánh giá: