NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Cơ quan nhà nước không đăng tải hướng dẫn NTM
Người gửi: Nguyễn Văn Cường
Ngày gửi: 07/04/2019
Nội dung:

Tôi là cán bộ cấp xã thực hiện theo dõi nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực môi trường. Sau bao nhiêu năm không có hướng dẫn cụ thể việc xác định tiêu chí nước sạch, qua tìm hiểu tôi thấy có văn bản của Bộ NN đã ban hành nhưng không đăng tải công khai, cấp tỉnh, cấp huyện không gửi cho cấp xã để thực hiện, xin bảo không có (Quyết định số 284/QĐ-TCTL-NN ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Tổng cục Thủy lợi về việc Ban hành Sổ tay Hướng dẫn thực hiện tiêu chí nước sạch trong CTMTQG xây dựng NTM)

Đề nghị Sở NNPTNT, Sở TN&MT, UBND tỉnh cung cấp cho cấp huyện, cấp xã và  đăng tải văn bản trên lên đây và lên cổng thông tin (y/c cấp huyện cũng phải đăng tải lên công thông tin) để chúng tôi thực hiện.

cảm ơn

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày gửi:15/04/2019
Nội dung:

Trả lời kiến nghị trên file đính kèm.

 

File đính kèm:
Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:16/04/2019
Nội dung:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định đánh giá thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020 thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu 7.1 Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ông Nguyễn Văn Cường liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn thực hiện./.

Đánh giá: