NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: hồ sơ hưởng chế độ miễn phí chi phí khám chữa bệnh khi đủ đóng BHYT đủ 5 năm liên tục
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 19/11/2018
Nội dung:

 Theo quy định trong 1 năm tài chính người lao động đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh vượt quá 6 tháng lương tối thiểu chung thì người lao động sẽ được miễn phí tiền đồng chi trả cho những lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Vậy xin hỏi:
hồ sơ làm chế độ này bao gồm những hồ sơ gì.

Thời điểm xin chế độ (ngay sau khi số tiền đồng chi trả vượt quá 6 tháng hay phải kết thúc 1 năm tài chính mới được xin )

Nộp hồ sơ tại cơ quan nào và thời hanh giải quyết là bao lâu.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/11/2018 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

Vấn đề bạn hỏi về hồ sơ hưởng chế độ miễn chi phí khám chữa bệnh khi đóng BHYT đủ 5 năm liên tục, Sở Lao động-TB&XH trả lời như sau:

Khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế quy định:

25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 10 Điều 41 như sau:

“2. Tổ chức để đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thuận lợi tại đại lý bảo hiểm y tế. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nơi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế. Rà soát, tổng hợp, xác nhận danh sách tham gia bảo hiểm y tế để tránh cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, trừ các đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.”

Căn cứ quy định trên, đề nghị bạn liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thời hạn...

Trân trọng cảm ơn bạn đã gửi phản ánh, kiến nghị.

Đánh giá: