NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về chính sách bảo hiểm xã hội
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết
Ngày gửi: 11/06/2018
Nội dung:

Câu hỏi 1. Công ty chúng tôi có trường hợp nhân viên Nam đến làm việc tại công ty dưới 14 ngày trong 01 tháng và hưởng lương theo số ngày thực tế làm việc (hàng tháng đều làm việc dưới 14 ngày).

Theo  Điều 38. Quản lý đối tượng - Quyết định 959/BHXH quy định:  

"...1.7. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

1.8. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN; phải đóng BHYT do cơ quan BHXH đóng.” 

Như vậy theo chúng tôi hiểu là nhân viên đó không được tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng hiện tại nhân viên  này  muốn tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì  có được không?  Nếu được thì chúng tôi cần làm những thủ tục gì?

Câu hỏi 2.  Công ty tôi đã đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 01 người lao động  làm việc dưới 14 ngày công /tháng  thì giờ số tiền đã đóng đó sẽ xử lý như thế nào?  

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 18/06/2018 (Đúng hạn)
Nội dung:

BHXH tỉnh trả lời Đường dây nóng của UBND tỉnh như sau:

Câu 1:

          - Tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định:  Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH. Quy định này áp dụng cho người lao động làm việc trọn thời gian.

- Theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH năm 2014 thì từ ngày 01/01/2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Mặt khác, tại Điều 34 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định:

1. Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của người sử dụng lao động.

2. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.

3. Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động”.

Vì vậy, người lao động đang làm việc tại đơn vị như trường hợp đơn vị hỏi thì phải tham gia đóng BHXH bắt buộc trên cơ sở tiền lương đã trả hàng tháng.

Về thủ tục tham gia thực hiện theo quy định tại Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam

Câu 2:

Căn cứ vào các quy định đã trả lời tại câu hỏi 1, đối với trường hợp đơn vị hỏi thì:

  1. Nếu người lao động làm việc trọn thời gian, thực hiện theo Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.
  2. Nếu người lao động làm việc không trọn thời gian thì người lao động và đơn vị hàng tháng vẫn phải trích nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN trên cơ sở tiền lương trả cho người lao động.

 

Đánh giá: