NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hướng dẫn thủ tục đầu tư
Người gửi: Nguyễn Văn Phuong
Ngày gửi: 22/10/2017
Nội dung:

 Hiện nay ở nhiều nơi của tỉnh Vĩnh Phúc, các doanh nghiệp tự ý thuê lại đất của doanh nghiệp khác hoặc của người dân làm xưởng sản xuất kinh doanh, như thuê lại đất ở của dân để xây phòng khám bệnh, xây dựng cửa hàng kinh doanh (chẳng hạn như các cửa hàng của Thế giới di động, Viễn Thông A,...), xưởng sản xuất,...; doanh nghiệp A thuê lại đất của doanh nghiệp B để làm xưởng sản xuất hoặc làm văn phòng đại diện,... tôi thấy tình trạng này diễn ra phổ biến ở nhiều nơi mà không cần có sự đồng ý của chính quyền hay bất kỳ cơ quan nào. Xin hỏi:

1. Doanh nghiệp tự thuê lại đất ở của dân hoặc đất vườn để xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, phòng khám chữa bệnh, văn phòng đại diện có cần phải làm các thủ tục về đầu tư hay không, có cần cơ quan nhà nước cho phép hay không?

2. Doanh nghiệp thuê lại đất của doanh nghiệp khác để làm dự án sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ thì có cần phải làm thủ tục đầu tư, có cần phải cơ quan nhà nước cho phép hay không, hay được tự do làm? Việc để các doanh nghiệp tự do đầu tư, tự do bán, cho, cho thuê lại đất, nhà xưởng, trách nhiệm quản lý này thuộc cơ quan nào?

3.Nhiều doanh nghiệp được tỉnh cho đầu tư nhưng rất nhiều dự án tự ý xây dựng thêm công trình như xây dựng thêm nhà xưởng mở rộng sản xuất, xin hỏi trách nhiệm này thuộc cơ quan nào?

4. Đất ở của hộ gia đình có được phép xây dựng xưởng sản xuất hay không, hiện nay nhiều khu đất, người dân mua vài ô đất đấu giá rồi tự xây xưởng sản xuất nằm ngay cạnh với dân cư, có thể ảnh hưởng đến xung quanh, xin hỏi có được phép xây dựng xưởng sản xuất trên đất ở ở khu dân cư hay không?

5. Tôi thấy luật môi trường quy định cơ sở sản xuất phải có khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, hiện nay các cơ sở sản xuất quy mô gia đình nhiều vô kể nằm ngay trong khu dân cư vẫn vô tư hoạt động như sản xuất tinh bột nghệ, sắn dây; tái chế nhựa, phế liệu, mạ điện, giết mổ gia súc gia cầm;...xin hỏi khoảng cách  an toàn từ cơ sở sản xuất đến khu dân cư là bao nhiêu mét? 

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Xây dựng
Ngày gửi:24/10/2017
Nội dung:

Ngày 23/10/2017, Sở Xây dựng nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng ( IPA Vĩnh Phúc), liên quan đến kiến nghị của ông Nguyễn Văn Phương. Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Câu hỏi 1: Doanh nghiệp tự thuê lại đất ở của dân hoặc đất vườn để xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, phòng khám chữa bệnh, văn phòng đại diện, có cần phải làm các thủ tục về đầu tư hay không? có cần cơ quan nhà nước cho phép không?

Trả lời:

- Các thủ tục đầu tư: Thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Kế hoạch đầu tư

- Thủ tục về đất đai: Thuê lại đất ở của dân hoặc đất vườn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường.

2. Câu hỏi 2: Doanh nghiệp thuê lại đất của doanh nghiệp khác để làm dự án sản xuất kinh doanh hoặc dịch vụ thì có phải làm thủ tục đầu tư? có cần phải cơ quan nhà nước cho phép hay không, hay tự do làm? Việc để các doanh nghiệp tư do đầu tư, tự do bán, cho, cho thuê lại đất, trách nhiệm quản lý này thuộc cơ quan nào.

Trả lời:

- Các thủ tục đầu tư: Thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Kế hoạch đầu tư

- Thủ tục về đất đai: Doanh nghiệp thuê lại đất của doanh nghiệp khác thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Câu hỏi 3: Nhiều doanh nghiệp được tỉnh cho đầu tư nhưng rất nhiều dự án tự xây dựng thêm công trình như xây dựng thêm nhà xưởng mở rộng sản xuất, xin hỏi trách nhiệm thuộc cơ quan nào?

 Trả lời:

- Việc doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh liên quan đến hoạt động đầu tư phải thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư: trách nhiệm quản lý, giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Việc doanh nghiệp tự xây dựng công trình nhà xưởng mở rộng sản xuất không nằm nội dung dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận hoặc giấy chứng nhận đăng ký, là xây dựng không có giấy phép hoặc sai giấy phép xây dựng được cấp, thì trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư.

- Việc quản lý trật tự xây dựng (xây dựng sai phép, không phép, trái phép) được phân công trách nhiệm tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, theo đó: UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về trật tự xây dựng thuộc địa bàn quản lý; Ban Quản lý khu công nghiệp Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm trong phạm vi trong khu công nghiệp; Sở Xây dựng chỉ đạo thanh tra xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Câu hỏi 4. Đất ở của hộ gia đình có được xây dựng xưởng sản xuất hay không? Hiện nay nhiều khu đất người dân mua vài ô đất đấu giá rồi tự xây xưởng sản xuất nằm ngay cạch với dân cư, có thể ảnh hưởng đến xung quanh, xin hỏi có được phép xây dựng xưởng sản xuất trên đất ở khu dân cư hay không?

Trả lời: Đất ở của hộ gia đình chỉ được phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, không được phép xây dựng xưởng sản xuất.

5.Câu hỏi 5: Tôi thấy luật môi trường quy định cơ sở sản xuất phải có khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, hiện nay các cơ sở sản xuất quy mô nhiều vô kể, nằm trong khu dân cư vẫn vô tư hoạt động như sản xuất tinh bột nghệ, sắn dây; tái chế nhựa, phế liệu, mạ điện, giết mổ gia súc, gia cầm. Xin hỏi khoảng cách an toàn từ cơ sở sản xuất đến khu dân cư là bao nhiêu.

Trả lời: Liên quan đến lĩnh vực về bảo vệ môi trường: Thuộc trách nhiệm của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

 Sở Xây dựng có ý kiến và trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân theo  thẩm quyền./.

File đính kèm:
Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày gửi:24/10/2017
Nội dung:

Theo nội dung câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

1. Về thủ tục đầu tư:

Theo quy định của Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư: Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra theo Điều 36 Luật Đầu tư quy định về trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này; c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.

4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

Như vậy, Nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp thuê lại đất hoặc bất động sản của hộ gia đình, đất do nhà nước cho doanh nghiệp thuê để thực hiện dự án (cơ sở sản xuất, kinh doanh, phòng khám, văn phòng đại diện) phải thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư:

- Thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư nếu có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài.

 Riêng đối với Nhà đầu tư trong nước nếu không đầu tư trong lĩnh vực công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc không thuộc lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ thì không phải thực hiện thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực kinh doanh doanh có điều kiện doanh nghiệp phải được cấp phép theo quy định của pháp luật trước khi đi vào hoạt động, ngoài ra quá trình triển khai thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh lao động…

2. Điều kiện đối với hộ gia đình hoặc doanh nghiệp có bất động sản (nhà, đất, kho, bãi, nhà xưởng…) cho doanh nghiệp thuê lại phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai, cụ thể:

- Về các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản bao gồm:

1) Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

2) Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

 3) Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

4) Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

- Về điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản:

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 24 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tin thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký.

Như vậy, hộ gia đình, doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác thuê bất động sản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Đất đai và kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp thuê lại bất động sản để đầu tư kinh doanh ngoài việc tuân thủ các quy định về pháp luật đầu tư, cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện và tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan trước khi đi vào hoạt động.

3. Về trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn: Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các dự án ngoài khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp quản lý các dự án trong các khu công nghiệp, Sở Xây dựng quản lý hoạt động đối với các dự án đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đối với hoạt động kinh doanh hộ gia, đình cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh không có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp GCNĐKĐT trách nhiệm quản lý thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của địa phương, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã.

Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, trường hợp có vi phạm, tự ý xây dựng thêm công trình, nhà xưởng mở rộng sản xuất mà không được cấp có thẩm quyền chấp thuận đề nghị Ông Nguyễn Văn Phương phản ánh kiến nghị đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện để xử lý theo quy định.

4. Các nội dung liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng xưởng sản xuất trên đất ở tại khu dân cư và khoảng cách an toàn từ cơ sở sản xuất đến khu dân cư: Đề nghị ông Nguyễn Văn Phương có ý kiến gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và môi trường để được trả lời theo quy định./.

Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:06/11/2017
Nội dung:

          Nhận được “Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị” của ông Nguyễn Văn Phương do Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng của UBND tỉnh gửi đến, qua nghiên cứu Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời như sau:

                1. Nội dung 1: “Doanh nghiệp tự thuê lại đất ở của  dân hoặc đất vườn để xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, phòng khám chữa bệnh, văn phòng đại diện có cần phải làm các thủ tục về đầu tư hay không, có cần cơ quan nhà nước cho phép hay không?”

Trả lời:

Điều 153 Luật đất đai 2013 quy định: “Việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường”.

Vì vậy, việc sử dụng đất phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền xác định.

Việc thực hiện các thủ tục về đầu tư trên đất: Đề nghị công dân liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nội dung 2: “Doanh nghiệp thuê lại đất của doanh nghiệp khác để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ thì có cần phải làm thủ tục về đầu tư, có cần phải được cơ quan nhà nước cho phép hay không, hay được tự do làm?”

Trả lời:

Nội dung công dân hỏi thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư. Đề nghị công dân liên hệ với Sở Kế hoạch và đầu tư để được giải đáp cụ thể.

3. Nội dung 3: “Nhiều doanh nghiệp được tỉnh cho đầu tư nhưng rất nhiều dự án tự ý xây dựng thêm công trình như xây dựng thêm nhà xưởng mở rộng sản xuất, xin hỏi trách nhiệm này thuộc cơ quan nào?”.

Trả lời: Lĩnh vực quản lý việc đầu tư xây dựng các công trình trên đất thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng cấp phép. Đề nghị công dân liên hệ với Sở Xây dựng để được giải đáp cụ thể.

4. Nội dung 4: “Đất ở của hộ gia đình có được phép xây dựng xưởng sản xuất hay không. Hiện nay nhiều khu đất, người dân mua vài ô đất đấu giá rồi tự xây dựng xưởng sản xuất nằm ngay cạnh với khu dân cư, có thể ảnh hưởng đến xung quanh. Xin hỏi có được phép xây dựng xưởng sản xuất trên đất ở tại khu dân cư hay không?”

Trả lời: Việc các hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong khu dân cư được pháp luật về đất đai cho phép. Tuy nhiên, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định (đất ở). Hộ gia đình, cá nhân cũng có quyền đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở (theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); đồng thời việc chuyển mục đích phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Điều 52 Luật đất đai 2013).

Như vậy, việc sử dụng đất ở trong khu dân cư phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã được xác định (đất ở).

Về việc cấp phép xây dựng: Đề nghị công dân liên hệ với cơ quan cấp phép xây dựng (Sở Xây dựng hoặc Phòng Quản lý đô thị (khu vực thành phố Vĩnh Yên), Phòng Công thương (các huyện còn lại) để được giải đáp cụ thể.

5. Nội dung 5: “Tôi thấy Luật môi trường quy định cơ sở sản xuất phải có khoảng cách an toàn đối với khu dân cư. Hiện nay các cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình nhiều vô kể nằm ngay trong khu dân cư vẫn vô tư hoạt động như sản xuất tinh bột nghệ, sắn dây; tái chế nhựa, phế liệu, mạ điện; giết mổ gia súc gia cầm;… Xin hỏi khoảng cách an toàn từ cơ sở sản xuất đến khu dân cư là bao nhiêu mét?”

         - Các cơ sở kinh doanh quy mô hộ gia đình trong quá trình hoạt động phải thực hiện các thủ tục, hồ sơ về môi trường (lập kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường tuỳ thuộc quy mô, tính chất dự án, công suất hoạt động) theo quy định của pháp luật về môi trường.

         - Khoảng cách an toàn từ cơ sở sản xuất đến khu dân cư phải phù hợp các quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008./.

    Trên đây là ý kiế

Đánh giá: