NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về nhân lực phục vụ tại bếp ăn tập thể
Người gửi: Trương Văn Tiến
Ngày gửi: 25/07/2017
Nội dung:

Tôi đang quản lý bếp ăn tập thể 500 người; đê nâng cao chất lượng ăn ca cho người lao động; tôi xin hỏi theo Luật lao động bao nhiêu người ăn tại bếp thì phải có 1 (môt) người phục vụ (nấu ăn)? 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 28/07/2017 (Trước hạn 5 ngày)
Nội dung:

Sở Lao động - TB&XH nhận được phản ánh kiến nghị từ người gửi Trương Văn Tiến thông qua Hệ thống đường dây nóng. Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Sở Lao động - TB&XH trả lời câu hỏi về nhân lực phục vụ tại bếp ăn tập thể như sau:

Bộ Luật lao động hiện hành (Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012) không có nội dung quy định về số người phục vụ (nấu ăn) tương ứng với quy mô của bếp ăn tập thể.

Sở Lao động - TB&XH xin phúc đáp như trên. Cảm ơn bạn đã gửi phản ánh kiến nghị.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1176738