NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi đáp về giảng viên an toàn vệ sinh lao động nhóm 4
Người gửi: Ngoc Huyền
Ngày gửi: 20/07/2017
Nội dung:

Cho em hỏi theo ND 44/2016 thì giảng viên huấn luyện cần có bằng đại học kỹ thuật. Nhưng em chỉ có bằng cao đảng sư phạm anh văn và có kinh nghiệm 3 năm làm về an toàn vệ sinh lao động thì có được học làm giảng viên huấn luyện nhóm 4 không? Tại vì theo điều 22 nhà máy cần có 5 giảng viên cơ hữu thì mới đủ điều kiện tổ chức huấn luyện nhóm 4. Nếu kiếm 5 giảng viên đại học kỹ thuật thì quá khó. Xin cho em hướng giải quyết. Cảm ơn ạ

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 25/07/2017 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

Sở Lao động - TB&XH nhận câu hỏi từ người gửi Ngọc Huyền thông qua Hệ thống đường dây nóng. Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi và đối chiếu với các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, Sở Lao động - TB&XH có ý kiến như sau:

1. Tiêu chuẩn của người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 4 về kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc được quy định tại Khoản 2, Điểm c, đ  Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, được quy định như sau:

- Huấn luyện nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm  4: Là người có trình độ đại học trở lên chuyên nghành kỹ thuật và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Có ít nhất 5 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động

+ Có ít nhất 7 năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn.

- Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc đối với nhóm 4: Là người có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực tế ít nhất 5 năm, đồng thời phải tham gia khóa huấn luyện về nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc có ít nhất 5 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Điều kiện của đơn vị tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 4 được quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 hoặc Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên về điều kiện là người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 4; điều kiện đơn vị tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 4, đề nghị bạn Ngọc Huyền thực hiện đúng quy định.

Trường hợp đơn vị không đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật thì phải thuê tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định để huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tại đơn vị.

Sở Lao động - TB&XH xin phúc đáp như trên. Cảm ơn bạn đã gửi phản ánh kiến nghị.

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1176823