NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về cơ cấu tổ chức của Hội cựu chiến binh cấp tỉnh
Người gửi: Nguyễn Văn Lý
Ngày gửi: 31/05/2017
Nội dung:

Xin hỏi các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, các trưởng ban và chánh văn phòng Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh phải có nhưng tiêu chuẩn như thế nào mới được bầu giữ những chức danh đó?

Vì chỗ tôi đang chuẩn bị Đại hội Hội cựu chiến binh cấp tỉnh mà tôi vẫn không hiểu?

Mong được giải đáp.

Xin trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Hội Cựu chiến binh tỉnh
Ngày gửi: 08/06/2017 (Đúng hạn)
Nội dung:

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

___________________

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

 


Vĩnh Phúc, ngày  7 tháng 6  năm 2017

 

Kính gửi:  Ông Nguyễn Văn Lý

Địa chỉ Số 282 Nơ Trang Long- Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

                  

 

Ngày 05/6/2017, Thường trực Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc nhận được thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng với nội dung hỏi chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, các trưởng ban và Chánh văn phòng Hội CCB cấp tỉnh có những tiêu chuẩn như thế nào?

Thường trực Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc xin trả lời ông như sau:

1. Theo Quyết định số 282-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 01 tháng 4 năm 2015; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Mục 4, Điều 8, Chương II, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Hội CCB cấp tỉnh quy định rõ:

Biên chế cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Hội CCB bố trí như sau: Cựu chiến binh đã nghỉ hưu đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo Hội, lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo các ban và chuyên viên chuyên trách tham mưu, giúp việc; không quá 1/3 là công chức và người lao động (không là CCB đã nghỉ hưu) trong tổng biên chế được giao.

2. Trong hướng dẫn về Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022 của Trung ương Hội CCB Việt Nam, trang 20 có ghi:

Các đồng chí được cơ cấu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch là cán bộ nghỉ hưu hoặc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng tham gia Ban chấp hành Tỉnh Hội lần đầu tuổi từ 65 trở xuống; tái cử còn tuổi công tác được từ 24 tháng trở lên mới đến 2 nhiệm kỳ, 70 tuổi hoặc 10 năm công tác Hội.

Các đồng chí được cơ cấu Trưởng ban cấp tỉnh là cán bộ nghỉ hưu hoặc được hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tham gia Ban chấp hành Tỉnh Hội lần đầu tuổi từ 60 trở xuống; tái cử còn tuổi công tác được từ 24 tháng trở lên mới đến 65 tuổi nghỉ công tác Hội. Ở những nơi có khó khăn về nguồn hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ được vận dụng kéo dài thời gian công tác Hội trên 65 tuổi, nhưng không quá 70 tuổi hoặc 10 năm công tác ở một cấp Hội.

Vậy, Thường trực Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc trả lời ông được rõ.

Chúc ông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

 

 

Nơi nhận:

- Như kg;

-Lưu: VT, BTC.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI CCB TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Quyết

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1245827