Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc

01/04/2017

 

Ngày 31/3/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc quản lý, vận hành hệ thống tiếp nhận, giải quyết  phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc. Quy định này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương cấp tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh; cơ quan đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đại diện của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Theo Quy định, các thông tin khẩn cấp phải xử lý trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin; nội dung khiếu nại, tố cáo sẽ được chuyển tới Ban tiếp công dân của tỉnh để hướng dẫn người phản ánh, kiến nghị làm việc theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; phản ánh, kiến nghị thông thường được phản hồi trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan xử lý thông tin nhận được phản ánh, kiến nghị; phản ánh, kiến nghị có tính chất phức tạp phải tổ chức điều tra, kiểm tra, thời gian xử lý có thể phải kéo dài hơn 05 (năm) ngày làm việc. Trường hợp phải chuyển đổi ngôn ngữ, thời gian xử lý thông tin được thêm tối đa là 02 (hai) ngày làm việc để Cơ quan quản trị Hệ thống đường dây nóng tổ chức biên dịch nội dung phản ánh, kiến nghị và nội dung phản hồi.

 

Ngoài ra, Quy định cũng nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị có hành vi hoặc thái độ gây khó khăn đối với các tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị tới Hệ thống đường dây nóng. Nghiêm cấm lợi dụng Hệ thống đường dây nóng để sử dụng vào mục đích cá nhân; thực hiện các hành vi trái pháp luật; hoặc gây nhũng nhiễu, mất đoàn kết trong các cơ quan của tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Cơ quan quản trị hệ thống đường dây nóng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chi tiết nội dung Quy chế, tổ chức, công dân có thể xem ở file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: